Welcome Guest [Log In] [Register]
BOARD RULES

1. All topic titles must begin with a prefix. Please select one of the prefixes below as appropriate:

[Activity] Activity events / functions.
[Fanart] Posters, bookmarks, wallpapers, drawings, paintings made by fans.
[Fancam] Behind-the-scene photos taken by fans and related stories plus general photos/Posts from fans/friends while Wallace is out dining, shopping, or simply he is out and spotted by others.
[Fanfic] Fanfic should be original or indicate the original source if it is not your own work.
[Info] For information and discussion purposes.
[Interview] Interviews for magazines and press, etc.
[Message] Discussions/chit-chat among visitors and messages to/from Wallace (and Huajae Studio).
[News] Public news related to Wallace.
[Photo/Gif] Photos (including videostills) and gif files.
[Poll] For Polling purposes.
[Press Conf.] Press events and conferences
[Request/Suggestion] Requests from and suggestions to members or site administrator.
[Video] Videos in general.
[Ann] Announcements.

2. If you start a topic in your own language, ALWAYS use your own language to write the topic title.

3. Post in the correct categories as indicated - posts made in wrong places will be moved to the correct places.

4. No spam - spam will be deleted.

5. Should you have any questions, please post them in the 'Administration' section. Please use English for this purpose.

6. The forum is established with the aim of sharing information about Wallace Huo. However, we realized members may want to share something interesting which may not be related to Wallace. Please start your topics which are not Wallace related in the Productions - Others section in the Huomis Lounge category.

----------------------------------------------

1. 所有标题必须以前缀开始。请选择以下任意一个合适的前缀。

[Activity] 【活动】活动事宜/功能。
[Fanart] 【粉丝作品】粉丝制作的海报,书签,壁纸,绘画,喷涂。
[Fancam] 【粉丝拍摄】粉丝拍摄的幕后照片和相关故事,以及粉丝或朋友拍摄的霍建华外出就餐、购物或者仅仅是他外出的路透。
[Fanfic] 【粉丝小说】粉丝小说必须是原创。如果不是唯一原创作者,必须标明出处。
[Info] 【消息】用于消息沟通或讨论。
[Interview] 【采访】杂志或出版物的采访
[Message]【短讯】访客的讨论或闲谈,以及给霍建华或者华杰工作室的消息或他们的反馈。
[News]【新闻】与霍建华相关的新闻。
[Photo/Gif] 【照片/GIF】照片(包括剧照)和GIF文件。
[Poll] 【投票】为投票而设。
[Press Conf.] 【媒体发布会】媒体活动或发布会。
[Request/Suggestion] 【要求/建议】论坛成员的要求,对论坛成员或网站管理员的建议。
[Video] 【视频】相关视频。
[Ann] 【声明】声明。

2.如果你以某种语音(如母语)开题,请一直使用这种语音写标题。

3.如所示,将帖子贴在正确的分类里。放在错误地方的帖子会被移动到正确分类里。

4.不要发垃圾邮件。垃圾邮件将被删除。

5.如果你有任何问题,请把问题贴在管理区。在管理区发帖请使用英语。

6.本论坛是基于分享霍建华消息而建立的。但是我们发现成员们可能想要分享一些有趣、但与霍建华无关的事物。请把与霍建华无关的帖子发在“其它”分类里,这个分类在霍迷休闲区里。

----------------------------------------------

1. Tất cả các chủ đề phải bắt đầu với tiếp đầu ngữ (prefix). Hãy chọn một trong các tiếp đầu ngữ (prefix) dưới đây cho phù hợp :

[ Hoạt động ] sự kiện Hoạt động / chức năng.
[ Fanart ] poster, đánh dấu, hình nền, hình vẽ, bức tranh được thực hiện bởi người hâm mộ.
[Fancam] ảnh sau hâu trường cảnh thực hiện bởi người hâm mộ và những câu chuyện có liên quan cộng với hình ảnh chung / bài viết từ người hâm mộ / bạn bè trong khi Wallace là ra ăn uống , mua sắm, hoặc đơn giản là anh ta ra ngoài và phát hiện bởi những người khác.
[ Fanfic ] Fanfic phải là bản gốc hoặc chỉ ra nguồn gốc nếu nó không phải là công việc của riêng bạn.
[ Thông tin ] Đối với mục đích thông tin và thảo luận.
[Phỏng vấn] Phỏng vấn cho các tạp chí và báo chí, vv.
[Thông báo ] Thảo luận / đàm thoại (chit-chat) giữa các bạn ghế đến và các thông điệp đến / từ Wallace (và Huajae Studio).
[Tin tức] tin tức thông tin liên quan đến Wallace.
[ Photo / Gif ] Hình ảnh (bao gồm cả videostills ) và các tập tin gif.
[ Poll ] Đối với mục đích bỏ phiếu.
[ Nhấn Conf. ] Sự kiện báo chí và hội nghị.
[Yêu cầu / Góp ý ] Yêu cầu từ và góp ý cho các thành viên hoặc quản trị viên trang web.
[Video ] Xem Phim nói chung.
[ Ann ] Thông báo.

2 . Nếu bạn bắt đầu một chủ đề trong ngôn ngữ của bạn , luôn luôn sử dụng ngôn ngữ của riêng bạn để viết về đề chủ đề.

3. bài viết trong các danh mục chính xác như được chỉ ra - . Bài viết được thực hiện ở những nơi sai sẽ được chuyển đến các địa điểm chính xác.

4. Không có thư rác - . Thư rác sẽ bị xóa.

5 . Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi cho họ trong phần “quản lý”' “Administration”. Xin vui lòng sử dụng tiếng Anh cho mục đích này.

6 . Diễn đàn được thành lập với mục đích chia sẻ thông tin về Wallace Huo . Tuy nhiên , chúng tôi nhận ra các thành viên có thể chia sẻ một cái gì đó thú vị mà có thể không được liên quan đến Wallace . Hãy bắt đầu chủ đề của bạn mà không phải là Wallace liên quan trong Productions - phần khác trong hạng mục Huomis Lounge.

----------------------------------------------

1. Todos los títulos de los tópicos deben comenzar con un prefijo. Por favor selecciona el apropiado entre los prefijos siguientes:

[Actividad] Actividad-eventos / funciones.
[Fanart] Carteles, marca páginas,protector de pantalla, dibujos y pinturas hechos por fans.
[Fancam] Fotos Tras Bambalinas tomadas por fans e historias relacionadas, además de fotos o entradas de fans/amigas o amigos mientras Wallace está cenando, de compras, o simplemente es visto en la calle.
[Fanfic] Fanfic o Ficción escrita por fans, que debe ser original o indicar la fuente original si no es trabajo propio.
[Info] Para efectos de información y discusión.
[Entrevista] Entrevistas aparecidas en revistas, periódicos, etc.
[Mensaje] Discusiones/charlas entre visitantes y mensajes a/de Wallace (y Huajae Studio).
[Noticias] Noticias públicas relacionadas con Wallace.
[Foto/Gif] Fotos (incluyendo vídeo fotogramas) y archivos gif.
[Encuestas] Para realizar una encuesta.
[Conf. de Prensa] Conferencias y eventos de prensa.
[Solicitud/Sugerencia] Solicitudes de y sugerencias a participantes del foro o a la administradora del sitio.
[Vídeo] Vídeos en general.
[Anun.] Anuncios.

2. Si comienzas un tópico en tu propio idioma, SIEMPRE utilízalo para escribir el título del tópico.

3. Publica en las categorías indicadas correctas - las entradas hechas en lugares equivocados serán movidos a donde corresponden.

4. Prohibido el spam - el spam será eliminado.

5. Si tienes preguntas, por favor, publícalas en la sección 'Administración'. Utiliza inglés con este propósito, por favor.

6. El foro fue creado con el objetivo de compartir información acerca de Wallace Huo. Sin embargo, entendemos que algunas participantes quieran compartir algo no relacionado estrictamente con Wallace. Si es el caso, por favor comienza tus tópicos no relacionados con Wallace en la sección 'Producciones - otros' en la categoría Salón para Huomis.